Make your own free website on Tripod.com

Hindi ito ang unang pagkakataong nagsama o pinagsama ang mga trabaho nina Nunelucio Alvarado, Santiago Bose, Imelda Cajipe-Endaya, Charlie Co at Brenda Fajardo sa isang grupong pagtatanghal. Nangyari na ito noon sa ilang eksibisyon, sa iba't ibang okasyon o kadahilanan.

Sa pagkakataong ito, nais naming bigyan-tuon at pagpapahalaga ang mga naiambag ng limang artistang nabanggit sa ikinasulong ng sining biswal sa Pilipinas at ang kanilang inaning tagumpay sa larangan ng sining lalo na sa rehiyon ng Asya Pasipiko.

Sa loob ng nakaraang dalawang dekada, di mapapasubilan ang kani-kanilang nagawang kontribusyon sa kontemporaryong sining ng ating bansa. Tinalakay nina Alvarado, Bose, Cajipe-Endaya, Co at Fajardo ang mga temang dati-rati'y di gaanong nabigyang pansin ng mga artistang nauna sa kanila. Lumabas sa kanilang mga kanbas ang mga imahen at mga isyung  di sukat akalaing maari palang gamiting tema sa pagpipinta. Di na kailangang pahabain o banggitin ang detalya, ang kanilang mga trabaho'y di lang nagbalik at nagpasariwa ng ating nakaraan, ang mga ito rin ay nagpakita at nagmulat ng ating kasalukuyan. Higit sa lahat pinag-isip nila tayo kung ano at paano tatahakin ang panahon at mundong ating hinaharap.

Sa mga kabataang nais sumunod sa kanilang mga yapak, hindi ang panlabas na tagumpay nila ang nais naming inyong tularan. Ang makapagbukas kayo ng bagong siwang kung paano ninyo maaninag, isasagawa, pagyayamanin at pagyayabungin ang sining ng inyong sariling panahon ang hangad naming inyong makamtan.